Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIO, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

  • Nom comercial: Fundació Baleària
  • Raó social: Baleària Eurolíneas Marítimes S. A.
  • CIF: A53293213
  • Activitat: Fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu connectar, a través de l’organització d’esdeveniments i activitats socials, culturals i esportives, els territoris on opera la naviliera.
  • Domicili social: Moll de la Pansa s/n 03700 Dénia (Alacant)
  • Telèfon: 966 42 87 00
  • Correu electrònic: fundacio@fundacio.balearia.org
  • Adreça Web: www.fundaciobalearia.org
  • Dades inscripció Resgistro Mercantil d’Alacant: XXXXXXXXXXXX

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment de l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), li informem de manera expressa, precís i inequívoc que els dates facilitats per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A. (d’ara endavant FUNDACIÓ BALEÀRIA), degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment de l’establert en la citada LOPD i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D’igual manera, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents:

El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma.

El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un haver de que li imposi aquesta norma.

2. PRINCIPI DE CONSENTIMENT
El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessàries per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant la FUNDACIÓ BALEÀRIA de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment per a això, respondrà personalment enfront de DELAWEB, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dates i, si escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

La FUNDACIÓ BALEÀRIA no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web, per la qual cosa l’usuari, en acceptar la Política de Privadesa per a l’enviament de dades declara ser major de 14 anys En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata al mateix moment en què es tingui coneixement de tal circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment a l’establert en l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a la FUNDACIÓ BALEÀRIA els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual a tot moment.

5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

La FUNDACIÓ BALEÀRIA es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. EXERCICI DE DRETS

En compliment de l’establert en la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, a qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

7. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és la FUNDACIÓ BALEÀRIA, amb direcció a efectes de notificacions en Moll de la Pansa s/n 03700 Dénia (Alacant).